Praktijk Empowerr

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
§ de coach/therapeut: Brenda van den Berg / Praktijk Empowerr die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
§ de cliënt: degene die deelneemt aan een psychosociaal traject.
§ diensten: alle door de coach/therapeut aan de cliënt geleverde producten en diensten waaronder de coaching, therapie en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt zijn verricht.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de coach/therapeut diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Niet alleen de coach/therapeut maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de cliënt zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de cliënt.
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door de coach/therapeut uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
1. Met de coach/therapeut gesloten overeenkomst leidt voor de coach/therapeut tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij de coach/therapeut gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van de coach/therapeut verlangd kan worden. De coach/therapeut zal de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO en CAT naar beste inzicht en vermogen naleven.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de coach/therapeut het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de cliënt geschieden.
3. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de coach/therapeut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de coach/therapeut worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de coach/therapeut zijn verstrekt, heeft de coach het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.
4. De coach/therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de coach/therapeut is uit gegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 4. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Aan de opdracht zal door de coach/therapeut niet zonder toestemming van de cliënt extern gerefereerd worden.

Artikel 5. Intellectuele eigendom
1. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door de coach/therapeut ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft de coach/therapeut houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De cliënt mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de cliënt verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
2. De coach/therapeut behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 6. Betaling
1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden voor de 1e sessie, op een door de coach/therapeut aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
2. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de cliënt is de coach/therapeut gerechtigd alle ten behoeve van de cliënt te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de cliënt schadeplichtig kan worden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. De coach/therapeut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de cliënt aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de coach/therapeut.
2. De aansprakelijkheid van de coach/therapeut is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de coach/therapeut of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de coach/therapeut aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de coach/therapeut afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat de coach/therapeut in verband met die verzekering draagt.
4. Elke aansprakelijkheid van de coach/therapeut voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
1. Ingeval de cliënt na aanvang van het traject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de cliënt geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van de coach/therapeut, anders rechtvaardigen.
2. Een individueel gesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is de coach/therapeut gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van 95 euro. Indien de cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
3. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is.

Artikel 9. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met de coach/therapeut wordt aan de coach/therapeut toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal de coach/therapeut uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 10. Geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen de coach/therapeut en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen de coach/therapeut gevestigd is.

Opgesteld op 22 april 2022

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten